Dierenshop Berry de Bruin


Al meer dan 30 jaar
een begrip in Best
en omgeving!
Alles voor uw huisdier
onder één dak!
Privacy Policy Dierenshop Berry de Bruin

Dierenshop Berry de Bruin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierenshop Berry de Bruin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dierenshop Berry de Bruin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Dierenshop Berry de Bruin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Advies op maat voor uw huisdier m.b.t. voeding, gedrag en bestrijdingsmiddelen tegen vlooien, teken en wormen;
 • Producten met garantie worden geregistreerd;
 • Spellen die worden gehuurd worden geregistreerd.
 • Versturen van nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • U schrijft zich bij ons in bij het huisdieren management systeem.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenshop Berry de Bruin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (alleen bij verhuur spellen)
 • Naam huisdier;
 • Geboortedatum huisdier;
 • Ras huisdier;

Uw persoonsgegevens worden door Dierenshop Berry de Bruin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende het leven van uw huisdier. U dient zelf aan ons door te geven als uw huisdier overleden is. Na het overlijden of als u uitgeschreven bent verwijderen wij uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Dierenshop Berry de Bruin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen in de vorm van nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • U schrijft zich bij ons in bij het huisdieren management systeem.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenshop Berry de Bruin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Naam huisdier;
 • Geboortedatum huisdier;
 • Ras huisdier;
 • Interesses op basis van open- en klikgedrag worden geregistreerd en bekeken om op een later tijdstip relevante informatie toe te kunnen sturen afgestemd op eerder vertoond open- en klikgedrag.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenshop Berry de Bruin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uzelf af te melden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Dierenshop Berry de Bruin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenshop Berry de Bruin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Rekeningnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer

Uw persoonsgegevens worden door Dierenshop Berry de Bruin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financi�le administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Dierenshop Berry de Bruin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenshop Berry de Bruin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • (Pas)foto.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenshop Berry de Bruin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financi�le administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financi�le) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Dierenshop Berry de Bruin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Dierenshop Berry de Bruin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn ge�nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ��n van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Dierenshop Berry de Bruin
Koningin Julianaweg 25
5684 VA Best
0499-371542
info@dierenshopberrydebruin.nl  Onze winkel

Bekijk ook eens de andere items over onze winkel

Assortiment honden

Assortiment katten

Assortiment knaagdieren

Assortiment vogels

Speciale producten

Speciale (maand)acties

Winkelimpressie

Ons team

Openingstijden